16 december 2019 jl. hebben Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip Fryslân een intentieovereenkomst getekend om samen het project ‘Holwerd aan Zee’ richting realisatie te brengen. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij.

Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben de partijen afgesproken om gezamenlijk de voorbereidingen te treffen voor de tweede fase van het project Holwerd aan Zee. Het gaat om de daadwerkelijke inrichting van het gebied, zoals bijvoorbeeld de toegangsgeul door de kwelder, de schutsluis in de zeedijk, het getijdenmeer, broedeilanden, een boulevard en ruimte voor natuur en recreatie. Inclusief een ecologische verbinding met het achterland.

Ook Rijkswaterstaat en de ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij en Infrastructuur en Waterstaat zijn belangrijke meewerkende partijen. De afspraken met deze partners lopen naast deze intentie overeenkomst. Er wordt samengewerkt met alle partners in het efficiënt inzetten van middelen in de regio. Maar ook wordt er  gekeken of koppelkansen mogelijk zijn met andere projecten, zoals bijvoorbeeld de aankomende versteviging van de dijk tussen Koehool-Lauwersmeer.

Definitief ontwerp

Er zijn al veel vooronderzoeken gedaan. Deze waren nodig om de partijen voldoende steun te geven om deze volgende stap in het proces te zetten. De, in de overeenkomst afgesproken, werkzaamheden zullen in 2020 leiden tot een definitief ontwerp en projectplanning. Dan worden ook afspraken gemaakt tussen de partijen over rollen en taken over de uitvoering en het beheer van Holwerd aan Zee. Een goed ontwerp is ook zeer belangrijk voor de vergunningprocedures.

Holwerd aan Zee komt steeds dichterbij

Eerder dit jaar heeft de Vogelbescherming, samen met de Waddenvereniging en It Fryske Gea, 15 miljoen euro gekregen van het Droomfonds van de Postcodeloterij voor Holwerd aan Zee. Ook de Provincie Fryslân en Gemeente Noardeast-Fryslân hebben gezamenlijk 15 miljoen gereserveerd. Vorige maand is er een aanvraag ingediend bij het Waddenfonds. Aankomend voorjaar zal duidelijk worden of het Rijk, mede vanuit de Regiodeal Noordoost-Fryslân, het resterende gat in de begroting zal dekken. Daarmee komt de uitvoering van de tweede fase van Holwerd aan Zee steeds dichterbij.

Meer weten over het project? Klik hier voor de nieuwste brochure.