MIRT onderzoek
Holwerd aan Zee

Initiatief om de economie en de leefbaarheid van het dorp en Noordoost Fryslân een impuls te geven

MIRT onderzoek Holwerd aan Zee

Met Holwerd aan Zee hebben de bewoners van Holwerd het initiatief genomen om de economie en de leefbaarheid van het dorp en Noordoost Fryslân een impuls te geven. Kern van het plan is om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen.

In 2016 is in opdracht van de provincie Fryslân, de ministeries van IenM en EZ, Rijkswaterstaat, de gemeente Dongeradeel en de Stichting Holwerd aan Zee het MIRT-onderzoek naar de opgaven in het gebied, de haalbaarheid van het huidige plan Holwerd aan Zee en evt. andere oplossingsrichtingen uitgevoerd. Deze MIRT-rapportage beschrijft de resultaten hiervan.

Het concept Holwerd aan Zee is krachtig en spreekt tot de verbeelding. Holwerd aan Zee draagt bij aan de opgaven vanuit leefbaarheid, verblijfsrecreatie (mits toegepast op de juiste doelgroep), natuur en de ontwikkeling van de Waddenkust als toeristische bestemming. De aanleg van een spoelmeer als bijdrage aan het verminderen van de baggeropgave in de vaargeul lijkt, zonder aanvullende ingrepen, nu niet effectief. Ook zonder spoelmeer biedt Holwerd aan Zee kansen om de leefbaarheid, de natuur en de waddenbeleving te versterken. Samen met de realisatie van concrete projecten voor een vitale kust zullen deze plannen het komend jaar doorontwikkeld moeten worden.

Links onder de kop RAPPORTEN UITGEVOERDE ONDERZOEKEN, vind u een overzicht (in het kader van het MIRT) uitgevoerde onderzoeken.