Living Lab

The link between world challenges and local solutions

 

Holwerd aan Zee, proeftuin voor de ontwikkeling van de Waddenkust

Een van de pijlers van Holwerd aan Zee is dat studenten van MBO, HBO en WO samen met overheden, burgers, ondernemers, milieuorganisaties en kennisinstellingen onderzoeken hoe de ambities van HaZ verwezenlijkt kunnen worden. Een ‘Living Lab’ waar oplossingen worden ontwikkeld die nu of straks ook elders in het Waddengebied toepasbaar zijn. De nadruk ligt op samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en met de omgeving (burgers, ondernemers en overheden). In een multidisciplinaire omgeving vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar innovatieve verbindingen tussen bijvoorbeeld natuur en zilte landbouw, waterveiligheid en building with nature, tussen baggeren van slib en landbouwstructuurverbetering, maar ook tussen cultuurhistorie en landschapskunst.

Kansen voor samenwerking worden geïdentificeerd en gecreëerd tussen recreatie en toerisme, zilte teelt (culinair én productie), healthy ageing, zorg en wellness, duurzame energieproductie, natuurontwikkeling en -beheer, Sense of Place, Kunstmaand Ameland en Werelderfgoed Waddenzee. Door samen te werken aan praktijkgerichte onderzoeksvragen en met innovatieve initiatieven te komen, draagt Living Lab Holwerd aan Zee bij aan het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief voor de kustregio van Fryslân en Groningen. Ook de Kop van Noord-Holland (Waddenbaai bijv.) staat bij het Living Lab op het netvlies. Nationaal kan het Living Lab een bijdrage leveren aan diverse Topsectoren en aan de beantwoording van diverse onderzoeksvragen uit de Nationale WetenschapsAgenda.

In de toekomst wordt tevens aansluiting gezocht met de zorgsector en het zorgonderwijs, Healthy Ageing en de kunstopleiding Minerva van de Hanzehogeschool.

Opmerkingen vooraf

Onderzoeksthema’s binnen dit onderzoeksprogramma zijn vaak aan elkaar te koppelen. Dit is zelfs wenselijk omdat crossovers van meerdere thema’s zorgen voor innovatie en nieuwe inzichten. Vanuit de onderzoeksthema’s kunnen in overleg met het Living Lab multidisciplinaire onderzoeksvragen worden geformuleerd die interessant zijn om uit te laten voeren door integrale projectteams van verschillende opleidingen, faculteiten en opleidingsniveaus. Ook is het mogelijk om nieuwe thema’s te verbinden, zodat meer opleidingen en van verschillende niveaus aan kunnen haken bij dit onderzoeksprogramma. 

Onderzoeksvragen kunnen uitgevoerd worden in opdracht van het Living Lab, stichting Holwerd aan Zee of één van de meer dan 30 partners en stakeholders (lees shareholders). Het Living Lab vervult hierin een intermediair rol. Onderzoeksvragen zullen in de loop van de projectduur veranderen en steeds concreter van aard worden.  Dit Onderzoeksprogramma sluit aan bij diverse onderwijsniveaus gericht op Design Based Education en Design Based Research en ‘Ateliers’ die praktijk gestuurd onderwijs ondersteunen.

Voor meer info over het Living Lab:

jan@holwerdaanzee.nl 

Het Living Lab Holwerd aan Zee stelt het zeer op prijs wanneer onderstaande onderdelen bij het eindresultaat worden opgeleverd:

  • samenvatting van het onderzoek in het Engels
  • het formuleren van een vervolgonderzoeksvraag
  • een persbericht van max. 15 regels n.a.v. onderzoeksresultaat (in overleg)
  • communicatie via social media over het onderzoek @HolwerdaanZee
  • link, indien mogelijk, hoe het onderzoek aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda, het Topsectorenbeleid en de speerpunten van de EU.

Onderzoeksresultaten tot nu toe (under construction)

De onderzoeksresultaten tot nu toe worden, voor zover mogelijk, getoond per onderzoeksthema via een link onderaan de onderzoeksvragen. Echter, niet alle onderzoeksrapporten zijn in bezit van het Living Lab Holwerd aan Zee. In sommige gevallen hebben studenten A-0 posters gemaakt als eindproduct of PowerPoint presentaties. Deze zijn niet allemaal in bezit van het Living Lab. Ook kan het zijn dat de betreffende universiteit of hogeschool besloten heeft dat het eindproduct niet volledig op de site mag worden vertoond. 

Let op! Onderzoeksresultaten zijn gemaakt door studenten en zijn geen officiële publicaties van Holwerd aan Zee. Holwerd aan Zee neemt middels publicatie van rapportages op deze site geen formele positie in. Rapportages vrij voor publicatie voor Living Lab HaZ en andere Holwerd aan Zee doeleinden.

Onderzoeksvragen

Voor een eerste oriëntatie wordt aanbevolen om de inhoud van deze website te raadplegen (“Over Holwerd aan Zee”). Daarnaast geeft de “Atlas Holwerd aan Zee”, gemaakt door de studenten van Inholland Hogeschool Delft, een goed beeld van Holwerd aan Zee. De Atlas kan worden gezien als standaardwerk en is hier in te zien. Zeker een aanrader!

Ten slotte nog dit

Vaak heeft het zin om out of the box te denken om tot goede ideeën te komen. Dus door je niet te laten leiden door wetgeving, politieke standpunten en financieringsproblemen (dat is wel bekend). Het gaat er juist om om met innovatieve ideeën te komen waar dat kan. Denk ruim! 

Onderzoeksvragen en onderwerpen zijn hier te vinden in het onderzoeksprogramma Holwerd aan Zee (PDF).

Op dit moment werkt HaZ samen met de volgende onderwijs- en kennisinstellingen.

WO

TU Delft Faculteit Bouwkunde
TU Delft Faculteit Waterbouw
Wageningen UR (University & Research)
Rijks Universiteit Groningen

HBO

Hanzehogeschool
NHL / Stenden University Leeuwarden
Van Hall University Leeuwarden
Inholland Hogeschool Delft

NHTV Breda

MBO

Nordwin College Leeuwarden
MBO Life Sciences Leeuwarden

Friesland College
Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Kennisinstellingen

RUG kenniscentrum Landschap
Kenniscentrum Noorderruimte
Programma naar een Rijke Waddenzee
Waddenacademie
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

FjildLab Noardeast-Fryslân

Jan Zijlstra

Living Lab, jan@holwerdaanzee.nl