Living Lab

The link between world challenges and local solutions

Een van de pijlers van Holwerd aan Zee is dat studenten van MBO, HBO en WO samen met overheden, burgers, ondernemers, milieuorganisaties en kennisinstellingen onderzoeken hoe de ambities van HaZ verwezenlijkt kunnen worden. Een ‘Living Lab’ waar oplossingen worden ontwikkeld die nu of straks ook elders in het Waddengebied toepasbaar zijn. De nadruk ligt op samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en met de omgeving (burgers, ondernemers en overheden). In een multidisciplinaire omgeving vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar innovatieve verbindingen tussen bijvoorbeeld natuur en zilte landbouw, waterveiligheid en building with nature, tussen baggeren van slib en landbouwstructuurverbetering, maar ook tussen cultuurhistorie en landschapskunst.

Kansen voor samenwerking worden geïdentificeerd en gecreëerd tussen recreatie en toerisme, zilte teelt (culinair én productie), healthy ageing, zorg en wellness, duurzame energieproductie, natuurontwikkeling en -beheer, Sense of Place, Culturele Hoofdstad, Oerol, Kunstmaand Ameland en Werelderfgoed Waddenzee. Door samen te werken aan praktijkgerichte onderzoeksvragen en met innovatieve initiatieven te komen, draagt Living Lab Holwerd aan Zee bij aan het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief voor de kustregio van Fryslân en Groningen. Nationaal kan het Living Lab een bijdrage leveren aan diverse Topsectoren en aan de beantwoording van diverse onderzoeksvragen uit de Nationale WetenschapsAgenda.

Op dit moment werkt HaZ samen met de volgende onderwijs- en kennisinstellingen.

WO

TU Delft Faculteit Bouwkunde
TU Delft Faculteit Waterbouw
Wageningen UR (University & Research)
Rijks Universiteit Groningen

HBO

Hanzehogeschool
Stenden University Leeuwarden
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Van Hall University Leeuwarden
Inholland Hogeschool Delft

MBO

Nordwin College Leeuwarden
Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Kennisinstellingen

RUG kenniscentrum Landschap
Kenniscentrum Noorderruimte
Programma naar een Rijke Waddenzee
Waddenacademie
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

In de toekomst wordt tevens aansluiting gezocht met de zorgsector en het zorgonderwijs, Healthy Ageing, de kunstopleiding Minerva van de Hanzehogeschool en een opleiding bestuurskunde.

Vooraf

“Voorwaarden” voor deelname onderzoek Holwerd aan Zee

  • Voorkeur voor integrale onderzoeksbenadering en koppelkansen tussen de thema’s
  • Samenwerking met studenten van andere opleidingen MBO, HBO en WO is een pre
  • samenvatting van het onderzoek in het Engels en Duits
  • het formuleren van een vervolgonderzoeksvraag
  • communicatie via social media over het onderzoek
  • rapportages zijn vrij voor publicatie voor Living Lab HaZ en andere Holwerd aan Zee doeleinden
  • aangeven, Indien mogelijk, hoe het onderzoek aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoeksvragen

Je kunt de vragen ook per thema bekijken. Klik hiervoor op “Onderzoeksthema’s vind je hier” (linksboven aan deze pagina)  en dan vervolgens op het betreffende onderzoeksthema. Hier zijn ook de onderzoeksresultaten van studenten in te zien (hier wordt nog aan gewerkt).

Voor een eerste oriëntatie wordt aanbevolen om de inhoud van deze website te raadplegen (“Over Holwerd aan Zee”). Daarnaast geeft de “Atlas Holwerd aan Zee”, gemaakt door de studenten van Inholland Hogeschool Delft, een goed beeld van Holwerd aan Zee. De Atlas kan worden gezien als standaardwerk en is hier in te zien. Zeker een aanrader!

Jan Zijlstra

Living Lab, jan@holwerdaanzee.nl

Onderzoeksvragen en onderwerpen zijn hier te vinden in het onderzoeksprogramma Holwerd aan Zee (PDF).