Living Lab

The link between world challenges and local solutions

 

Holwerd aan Zee, proeftuin voor de ontwikkeling van de Waddenkust

Een van de pijlers van Holwerd aan Zee is dat studenten van MBO, HBO en WO samen met overheden, burgers, ondernemers, milieuorganisaties en kennisinstellingen onderzoeken hoe de ambities van HaZ verwezenlijkt kunnen worden. Een ‘Living Lab’ waar oplossingen worden ontwikkeld die nu of straks ook elders in het Waddengebied toepasbaar zijn. De nadruk ligt op samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en met de omgeving (burgers, ondernemers en overheden). In een multidisciplinaire omgeving vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar innovatieve verbindingen tussen bijvoorbeeld natuur en zilte landbouw, waterveiligheid en building with nature, tussen baggeren van slib en landbouwstructuurverbetering, maar ook tussen cultuurhistorie en landschapskunst.

Kansen voor samenwerking worden geïdentificeerd en gecreëerd tussen recreatie en toerisme, zilte teelt (culinair én productie), healthy ageing, zorg en wellness, duurzame energieproductie, natuurontwikkeling en -beheer, Sense of Place, Kunstmaand Ameland en Werelderfgoed Waddenzee. Door samen te werken aan praktijkgerichte onderzoeksvragen en met innovatieve initiatieven te komen, draagt Living Lab Holwerd aan Zee bij aan het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief voor de kustregio van Fryslân en Groningen. Ook de Kop van Noord-Holland (Waddenbaai bijv.) staat bij het Living Lab op het netvlies. Nationaal kan het Living Lab een bijdrage leveren aan diverse Topsectoren en aan de beantwoording van diverse onderzoeksvragen uit de Nationale WetenschapsAgenda.

 

Click here for the English version of the research programme.

In de toekomst wordt tevens aansluiting gezocht met de zorgsector en het zorgonderwijs, Healthy Ageing en de kunstopleiding Minerva van de Hanzehogeschool.

Opmerkingen vooraf

Onderzoeksthema’s binnen dit onderzoeksprogramma zijn vaak aan elkaar te koppelen. Dit is zelfs wenselijk omdat crossovers van meerdere thema’s zorgen voor innovatie en nieuwe inzichten. Vanuit de onderzoeksthema’s kunnen in overleg met werkgroep Holwerd aan Zee multidisciplinaire onderzoeksvragen worden geformuleerd die interessant zijn om uit te laten voeren door integrale projectteams van verschillende opleidingen, faculteiten en opleidingsniveaus. Ook is het mogelijk om nieuwe thema’s te verbinden, zodat meer opleidingen en van verschillende niveaus aan kunnen haken bij dit onderzoeksprogramma.

Onderzoeksvragen kunnen uitgevoerd worden in opdracht van het Living Lab, stichting Holwerd aan Zee of één van de meer dan 30 partners en stakeholders (lees shareholders). Het Living Lab vervult hierin een intermediairrol. Onderzoeksvragen zullen in de loop van de projectduur veranderen en steeds concreter van aard worden.

Dit Onderzoeksprogramma sluit aan bij diverse niveaus van onderwijs gericht op de ontwikkeling en invoering van Design Based Education en Design Based Research en ‘Ateliers’ die praktijk gestuurd onderwijs ondersteunen.

Nb. Kom tot nieuwe inzichten door je niet te veel af te laten leiden door wetgeving, coalitieafspraken en financiering (dat is wel bekend). Het gaat er juist om om met innovatieve ideeën te komen waar dat kan. Denk ruim, eigenzinnig, out of the box, eigentijds en desnoods dwars. Alleen dan blijft Holwerd aan Zee innovatief.

Onderzoeksthema’s

Onderzoeksthema’s binnen dit onderzoeksprogramma zijn vaak aan elkaar te koppelen. Dit is zelfs wenselijk omdat crossovers van meerdere thema’s zorgen voor innovatie en nieuwe inzichten. Vanuit de onderzoeksthema’s kunnen in overleg met werkgroep Holwerd aan Zee multidisciplinaire onderzoeksvragen worden geformuleerd die interessant zijn om uit te laten voeren door integrale projectteams van verschillende opleidingen, faculteiten en opleidingsniveaus. Ook is het mogelijk om nieuwe thema’s te verbinden, zodat meer opleidingen en van verschillende niveaus aan kunnen haken bij dit onderzoeksprogramma.

Onderzoeksvragen kunnen uitgevoerd worden in opdracht van stichting Holwerd aan Zee of één van de meer dan 30 partners en stakeholders (lees shareholders) die niet deel uitmaken van het consortium (Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Fryske Gea, Waddenvereniging, provincie, Min EZ, Staatsbosbeheer, Adema Architecten, Brand Dogs, Narvic, Rabobank NO Fryslân etc.). De stichting zal hierin een intermediair rol vervullen. Onderzoeksvragen zullen in de loop van de projectduur veranderen en steeds concreter van aard worden.

Onderzoeksvragen onderverdeeld in vijf hoofdthema’s en diverse subthema’s:

Thema I: vervolgfase Holwerd aan Zee

Thema II: Sustainable Tourism: ‘kleinschalig toerisme grootschalig langs de kust!’

Thema III: Natuur en biodiversiteit, kust- en zee management, vaargeul Holwerd – Ameland

Thema IV: Landbouw en water, Klimaatverandering en waterveiligheid

Thema V: Management van de Leefomgeving, gebiedscoöperatie & governance

Alle onderzoeksvragen vind je hier.

 

Voor meer info over het Living Lab:

jan@holwerdaanzee.nl

 

De Living Lab site van Holwerd aan Zee is ‘under construction‘.

 

Onderzoeksvragen zijn hier te vinden in het onderzoeksprogramma

Living Lab Holwerd aan Zee, proeftuin voor de ontwikkeling van de Waddenkust

Onderzoeksresultaten tot nu toe

De onderzoeksresultaten tot nu toe worden, voor zover mogelijk, getoond per onderzoeksthema via een link onderaan de onderzoeksvragen. Echter, niet alle onderzoeksrapporten zijn in bezit van het Living Lab Holwerd aan Zee. In sommige gevallen hebben studenten A-0 posters gemaakt als eindproduct of PowerPoint presentaties. Deze zijn niet allemaal in bezit van het Living Lab. Ook kan het zijn dat de betreffende universiteit of hogeschool besloten heeft dat het eindproduct niet volledig op de site mag worden vertoond.

Onderzoeksresultaten zijn gemaakt door studenten en zijn geen officiële publicaties van Holwerd aan Zee. Holwerd aan Zee neemt middels publicatie van rapportages op deze site geen formele positie in.

Het Living Lab Holwerd aan Zee stelt het zeer op prijs wanneer aandacht wordt geschonken aan de volgende zaken.

  • samenvatting van het onderzoek in het Engels
  • het formuleren van een vervolgonderzoeksvraag
  • een persbericht van max. 15 regels n.a.v. onderzoeksresultaat (in overleg)
  • communicatie via social media over het onderzoek @HolwerdaanZee
  • rapportages zijn vrij voor publicatie voor Living Lab HaZ en andere Holwerd aan Zee doeleinden
  • aangeven, indien mogelijk, hoe het onderzoek aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda, de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de Topsectoren en de speerpunten van de EU.

Op dit moment werkt HaZ samen met de volgende onderwijs- en kennisinstellingen.

WO

TU Delft Faculteit Bouwkunde
TU Delft Faculteit Waterbouw
Wageningen UR (University & Research)
Rijks Universiteit Groningen

HBO

NHL / Stenden University Leeuwarden
Van Hall University Leeuwarden
Inholland Hogeschool Delft

Hanzehogeschool

NHTV Breda

MBO

Nordwin College Leeuwarden
MBO Life Sciences Leeuwarden

Friesland College
Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Kennisinstellingen

RUG kenniscentrum Landschap
Kenniscentrum Noorderruimte
Programma naar een Rijke Waddenzee
Waddenacademie
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

FjildLab Noardeast-Fryslân

Jan Zijlstra

Living Lab, jan@holwerdaanzee.nl