Selecteer een pagina

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een onafhankelijk adviesorgaan van stichting Holwerd aan Zee. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische thema’s die van belang zijn voor het welslagen van Holwerd aan Zee. De RvA is beter bekend onder de naam ‘DoorbraakRaad’.

Aanleiding

Wat begon als een tot de verbeelding sprekend vergezicht van een burgerinitiatief uit Holwert in Fryslân, is nu een regionetwerk dat een breed gedragen aanpak van onderop verbindt met de economische en ecologische uitdagingen van de Waddenkust.

Het doel is om de Waddenkust te transformeren tot een sterke, verbonden, veerkrachtige en welvarende deltaregio die klimaat adaptief is. De plannen van onderop die Holwerd aan Zee voor ogen heeft worden in een gebiedscoöperatie beheerd, volledig in lijn met de Omgevingswet. De plannen zijn erop gericht om een balans te vinden tussen landbouw die past bij het zilte agrarische gebied, verantwoorde recreatie rond de Waddenkust die de status van werelderfgoed heeft en de biodiversiteit in de natuur. Intussen wordt met scholing, werkgelegenheid en nieuwe business modellen brede welvaart gecreëerd. Kleirijperij is een voorbeeld van ecologische werkgelegenheid dat in dit gebied gebruikt kan worden voor grondverbetering, dijkenbouw en het tegengaan van bodemdaling.

Proeftuin

Holwerd aan Zee 2.0 is uit de verkenningsfase en gaat de komende jaren samen met burgers, NGO’s, bedrijven, overheden, onderwijs, kennisinstellingen en internationale organisaties de Waddenkust op een toekomstbestendige manier op de kaart zetten. Dit gebied kan de proeftuin voor klimaatadaptatie en in het bijzonder voor Water en Bodem worden. Voor waterbeheerders een gouden kans om te laten zien dat een waterkerend landschap mogelijk wordt. De geleidelijke zout-zoet overgang maakt het achterland beter bestand tegen verzilting. De opening van de dijk geeft meer rust en foerageermogelijkheden voor de vogelpopulaties. De klimaatadaptieve voorstellen zijn goed voor mens en natuur en geven ter plekke inzicht in de veranderingen die nodig zijn in vergelijkbare omstandigheden.

Mienskip/ Locally Led

Mienskip en partnerships zijn de fundamenten voor de weg van droom naar realisatie van een veelvoud van transformaties. Netwerken van onderop en samenwerken met uiteenlopende publieke en private organisaties in een breder ecosysteem passen naadloos in de werkwijze van Holwerd aan Zee 2.0. Internationaal wordt op tal van conferenties opgeroepen om van onderop projecten te starten: Locally Led Adaptation to Strengthen Climate Resilience. In dit opzicht is Holwerd aan Zee zijn tijd vooruit en een ideaal voorbeeld, want de initiatiefnemers hebben in de afgelopen 10 jaar lokale, regionale en nationale organisaties overtuigd om actief mee te werken aan een Doorbraak die nieuwe kansen biedt aan de natuur rond de Waddenkust en tegelijkertijd nieuw economisch perspectief biedt voor mensen die in dit gebied wonen. Mensen uit het eigen gebied zijn de beste vertalers naar toekomstbestendige klimaatadaptatie. Voorwaarde is dat overheden constructief meewerken en initiatieven van onderop serieus genomen worden. De DoorbraakRaad wil zich hiervoor inzetten.

DoorbraakRaad

De DoorbraakRaad van Holwerd aan Zee 2.0 kijkt vooruit, gewapend met kennis, kunde en passie voor ecologische en economische vernieuwing. De leden van de DoorbraakRaad willen dit unieke burgerinitiatief kracht bij zetten met hun jarenlange ervaring. Gebundelde kennis staat klaar van (inter)nationale complexe infrastructuurprojecten, van organisatorische transformaties en het mobiliseren van stakeholders, strategische uitvoering van projecten in het publiek-private domein, het verbinden van NGO’s met beleid, en politieke besluitvorming in publieke organisaties. We zijn duurzame versterkers van een groter plan dat van onderop begonnen is. In de fase die nu aangebroken is, zullen er concrete stappen gezet moeten worden. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Binnendijkse natuurontwikkeling starten op stukken land die reeds verworven zijn. Dan wordt meteen de positieve impact ervaren op de natuur en de vogelpopulaties.
  • De doorgang in de dijk en het meer komen in het vizier wanneer de middelen en vergunningen geregeld zijn.

De tijd is nu. Het momentum is er om te investeren in de concretisering van de Doorbraak. Nationaal en internationaal kan Holwerd aan Zee 2.0 het voorbeeldproject worden van een burgerinitiatief dat met lokale burgers, stakeholders en de overheid de netwerkregio vleugels geeft met de Doorbraak en een achtergesteld gebied transformeert in een klimaatadaptieve Waddenkustregio met toekomstperspectief.

Samenstelling Raad van Advies

De Raad van Advies van Holwerd aan Zee bestaat op dit moment uit 9 leden. De leden van de RvA zijn onafhankelijk en worden benoemd op grond van hun kennis van en affiniteit met alle aspecten van het integrale plan Holwerd aan Zee. De leden van de RvA zetten zich op persoonlijke titel in voor Holwerd aan Zee.

Leden Raad van Advies

De leden van de RvA zijn:

Regina Bouius Riemersma

Regina Bouius Riemersma

voorzitter

Nationaal Coördinator Groningen
(algemeen directeur)

Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek

Ervaren ondernemer, commissaris en hoogleraar Strategie- en transformatiemanagement, specialist in het creëren van ecosystemen, aan Nyenrode Business Universiteit

Harm Beerda

Harm Beerda

voorzitter

Ambassadeur Circulair Fryslân

Caspar Van Den Berg

Caspar Van Den Berg

tot 1 juni lid van de RvA HaZ

Decaan Faculteit Campus Fryslân en Hoogleraar Global and Local Governance

(Per 1 juni 2024 voorzitter van Universiteiten van Nederland (UNL))

Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

Martin Cnossen

Martin Cnossen

Directeur bestuurder Merk Fryslân 

Jouke van Dijk

Jouke van Dijk

voorzitter

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Henk Nieboer

Henk Nieboer

Eigenaar en consultant Adaelta

Klaas Sietse Spoelstra

Klaas Sietse Spoelstra

Strategisch adviseur transitie en verandering

Hendrikus Venema

Hendrikus Venema

Directeur Innovatiepact Fryslân

Vergaderingen Raad van Advies

De RvA komt in principe maandelijks bijeen. De vergaderingen zijn besloten.

Publicaties

1. De Mienskip centraal stellen binnen de klassieke politieke omgeving
2. HaZ icoonproject van de agenda voor het Waddengebied 2050
3. HaZ Programma aanpak

Naast de adviezen is een feitenrelaas opgesteld. Dit feitenrelaas is hier te vinden.

 

Reglement Raad van Advies (RvA) volgt z.s.m.