Tijdens het verkiezingsdebat, afgelopen 4 maart, bleek duidelijk dat het support voor Holwerd groter is dan ooit tevoren. In het debat kwamen meerdere stellingen aan de orde, waaronder de volgende stelling over Holwerd aan Zee: “Holwerd aan Zee is een mooi, maar risicovol project, waar de gemeente niet meer geld insteekt.” Dus niet meer dan de afgesproken 5 miljoen, aldus debatleider Rene Koster. De reacties van de lijsttrekkers op het podium van MFA De Ynset te Holwerd, waren nagenoeg unaniem pro Holwerd aan Zee.

Zo ziet Pieter Braaksma (Gemeentebelangen) meer naar de opbrengsten van Holwerd aan Zee dan naar de kosten. “It liket my in prachtich moai plan, at wy foar fiif miljoen ynvesteare, en in bedrach fan tachtich miljoen hjirhinne krije kinne, dan tink ik dat je dat nooit litte moatte”. Braaksma brengt in herinnering dat het gebied nog niet zo lang geleden de hoogste werkloosheidspercentages had. “Dus hjir mei echt wol wat gebeure!”, vindt Braaksma.

Klaas de Jager (CU) vindt Holwerd aan Zee “in prachtich projekt”, al blijft het van belang om zicht te houden op de onderhoudslasten. Verder ziet de CU het belang van de verbinding via de Holwerter Feart, niet alleen als toeristische verbinding naar het achterland maar vanwege recente dreiging van wateroverlast in het oosten van de gemeente.

Anton van der Aar (VVD) is ervan overtuigd dat HaZ er komt (“Uiteraard!”) en vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de kosten én de baten, al mag HaZ eventueel meer kosten. De VVD is klip en klaar: “Wij als VVD staan 100% achter Holwerd aan Zee”, aldus Van der Aar.

Gryte Schaafstal (PvdA) ziet net als de VVD, rek in de grenzen voor financiering. “Holwerd aan Zee hat seker ús stipe”. Schaafstal noemt ook andere ontwikkelkansen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van zouttolerante gewassen, pilotprojecten en het binnenhalen van subsidies. Schaafstal hoopt “dat it nije kolleezje sa kreatyf is om op die manier oan finansiering te kommen”. De PvdA schat de kans op 100% dat HaZ er komt.

Johan Talsma (BVNL) blijft kritisch op het plan maar heeft HaZ altijd een mooi plan van onderop gevonden. “Wy ha goed kontakt mei de werkgroep, foarige wike noch mei hun om tafel west, en folgens hun moat it goed komme en ha se ek net mear noadich as fiif miljoen fan de gemeente. Als het de gemeente niet meer kost dan de 5 miljoen die de raad democratisch beschikbaar heeft gesteld, “Wa sil sizze dat it net trochgiet dan?!”, aldus Talsma.

Mevrouw Klinkenberg (AL) denkt dat de huidige kosten en batenanalyse niet klopt en wil er “echt niet aan beginnen”.

Jouke Douwe de Vries (S!N) vindt HaZ nog altijd een mooi project, maar wil goed kijken naar de haalbaarheid ervan. S!n is duidelijk: “We steane derfoar! En we stean ek foar dy fiif miljoen”.

Geertje Schoorstra (CDA) vindt HaZ een prachtig project en benadrukt wat HaZ nu al heeft opgebracht: “Holwert stiet op’e kaart!”. Schoortra wijst op de energie in het dorp en benadrukt “dat de gemeente dat helpt, fasilitearret en neist dy minsken stiet mei hun projekt en plannen, dan binne jo al in hiel ein op wei.”

Alex Hazelaar (De Waddenpartij) noemt HaZ “een geweldig plan” voor mens en natuur. Deelname van Vogelbescherming Nederland zegt genoeg. En win-win situatie. “Meer biodiversiteit langs het Wad is alleen maar goed”, zo stelt De Waddenpartij.

Aant Jelle Soepboer (FNP) ziet Holwerd aan Zee als vooruitgang en modernisering. Soepboer noemt het “goed foar ús hiele gebiet; we wolle in topregio wêze!”.

Terugkijkend op het debat in het MFA – en de noflike neisit – kan de stichting Holwerd aan Zee niet anders concluderen dat het ook de komende raadsperiode goed zit met het vertrouwen van de politiek in Holwerd aan Zee. En niet alleen financieel. De stichting Holwerd aan Zee is dan ook zeer tevreden met deze uitkomst en ziet planrealisatie de komende raadsperiode – mede dankzij de reeds toegezegde 5 miljoen euro – met veel vertrouwen tegemoet.

Het hele debat terugkijken? Dat kan via deze link naar de site van RTV NOF.