De stuurgroep Holwerd aan Zee heeft op 21 september ingestemd met de aankoop van
twee stukken grond van 14 en 18 hectare. Deze gronden zijn deels nodig voor het
realiseren van het getijdenmeer en kunnen deels ingezet worden als ruilgrond bij
kavelruil. Hiermee is het project Holwerd aan Zee weer een belangrijke stap dichter bij
realisatie.
Gelijktijdig begint deze week het grondonderzoek bij Holwerd aan Zee. Op het toekomstige
traject van de vaargeul en getijdemeer wordt via diepe grondboringen onderzoek gedaan naar
milieu-hygiënische kwaliteit, de kwaliteit van het materiaal en de bodemopbouw. Ook vindt er
archeologisch onderzoek plaats
.

Uniek in Nederland
Bij Holwerd aan Zee is het plan om een doorbraak in de zeedijk te maken waarmee de
verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland hersteld wordt. Dit
betekent niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een
ecologische kans. Onder andere voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle
andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een
natuurlijke zoet-zout overgang.

Intentieovereenkomst
Op 16 december 2019 hebben de Stichting Holwerd aan Zee, provincie Fryslân, gemeente
Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en Vogelbescherming Nederland (mede namens It
Fryske Gea, de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer) een intentieovereenkomst
ondertekend. In deze overeenkomst hebben zij gezamenlijk de intentie uitgesproken om te
komen tot realisatie van fase II van het project Holwerd aan Zee.

De intentieovereenkomst vind je hier.