De werkgroep Landbouw & Zoetwater, van de projectorganisatie Holwerd aan Zee, werkt op dit moment aan een onderzoeksvoorstel om de mogelijke effecten van het getijdenmeer op het grondwater in beeld te krijgen. Het onderzoeksvoorstel is opgesteld samen met vertegenwoordigers uit het gebied. Op basis van het voorstel zullen verschillende partijen worden benaderd om offerte uit te brengen voor de uitvoering van het onderzoek.

Het hydrologisch onderzoek moet de mogelijke effecten op de grondwaterstand in het omringende gebied (bebouwd en ongebouwd) én het effect op de verzilting in het gebied in beeld brengen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het ontwerp van het getijdenmeer vooraf worden aangepast. Daarnaast moet het onderzoek een beter beeld geven van de huidige situatie en hoe deze, ook zonder aanleg van een getijdenmeer, als gevolg van zeespiegelstijging zou kunnen veranderen (‘autonome ontwikkeling’).

De uitvraag voor dit onderzoek is maandag 25 januari j.l. besproken met het gebied.

De presentatie die deze avond is gegeven door Daniel van Buren van de provincie Fryslân, is terug te vinden via deze link.

De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, en de antwoorden op deze vragen, zijn terug te vinden via deze link.

Mocht u naar aanleiding van deze informatieavond nog vragen hebben over het hydrologisch onderzoek, dan kunt u die stellen via de mail holwerdaanzee@fryslan.frl.