Advies RUG studenten over transformatie van de pier bij Holwerd

Een multidisciplinaire groep van zes BSc studenten van de Rijksuniversiteit Groningen heeft vandaag een positief adviesrapport opgeleverd voor de transformatie van de pier bij Holwerd. Met het rapport laten de studenten zien dat de pier een grote kans is in relatie tot bereikbaarheid van Ameland. Tweede pijler waar de het succes van een nieuwe pier op kan steunen, is de potentiële plus op de natuur van de Waddenzee. Ook qua beleefbaarheid van het Wad en de meerwaarde voor het gebied aan de Waddenkust is de pier een kansrijke plek.

Of zoals de studenten het in de conclusies van het rapport omschrijven:

“All in all, these functional and multifunctional features have several benefits to both
environmental conservation and regional socio-economic development. By incorporating the
surrounding nature onto the pier, the aesthetic value of the area is increased, thus attracting
more tourists and eventually potential residents for Holwerd. Together with Holwerd aan
Zee, this vision hopes to set the tone for future development possibilities.”

“Al met al hebben deze functionele en multifunctionele kenmerken verschillende voordelen voor zowel
het behoud van het milieu en de regionale sociaal-economische ontwikkeling. Door de integratie van de
omringende natuur op de pier, wordt de esthetische waarde van het gebied verhoogd, waardoor
meer toeristen en uiteindelijk potentiële bewoners voor Holwerd. Samen met Holwerd aan
Zee hoopt deze visie de toon te zetten voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.”

Het adviesrapport, opgesteld op verzoek van het Living Lab voor de Ontwikkeling van de Waddenkust, is te vinden op de Future Planet Innovation Conference website van de Rijksuniversiteit Groningen. https://sites.google.com/rug.nl/fpi-2021-group-1/home