HaZ in Wetgevingsoverleg Water Tweede Kamer

december 02, 2015

HaZ in Wetgevingsoverleg Water Tweede Kamer

Den Haag. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 30 november 2015 onder leiding van Tweede Kamerlid Lutz Jacobi overleg gevoerd met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu. Holwerd aan Zee maakte onderdeel uit van deze vergadering die verder vooral ging over Water: waterveiligheid, waterkwaliteit en -beheer.

Den Haag. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 30 november 2015 onder leiding van Tweede Kamerlid Lutz Jacobi overleg gevoerd met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu. Holwerd aan Zee maakte onderdeel uit van deze vergadering die verder vooral ging over Water: waterveiligheid, waterkwaliteit en -beheer.

 

Tijdens de vergadering heeft Mevrouw Wassila Hachchi (D66) op basis van “de interessante en vooral enthousiaste presentatie over Holwerd aan Zee van 26 november” aan de minister gevraagd hoe de minister aankijkt tegen dit project. Mevrouw Dik-faber van de ChristenUnie noemde Holwerd aan Zee als een van de projecten die voor de ChristenUnie belangrijk zijn. Holwerd aan Zee kan rekenen op de “warme sympathie” van deze partij. Ook Tweede Kamerleden mevrouw Visser van de VVD en mevrouw Jacobi van de PvdA hebben Holwerd aan Zee genoemd in hun bijdrage. Laatstgenoemde vraagt terecht naar mogelijkheden om de werkgroep financieel te steunen (“of wij een gelijkwaardige positie voor deze projectgroep kunnen arrangeren.”)

De minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus reageert hierop als volgt:

“Er is gevraagd wat mijn mening over het project Holwerd aan Zee is. Ik waardeer het zeer — dat heb ik ook in november 2014 gezegd — dat dit soort projecten vanuit de maatschappij komt. Het past ook helemaal in de manier waarop we aankijken tegen het nieuwe waterbeleid. Vanuit het Deltaprogramma Waddengebied heb ik daarom ook een financiële bijdrage geleverd aan de haalbaarheidsstudie. De resultaten van de haalbaarheidsstudie heb ik op 3 februari in ontvangst genomen. Ik heb erbij gezegd dat er wel wat meer onderzoek nodig is dan alleen dat. Er is een second opinion uitgevoerd op de mkba. De mkba blijkt niet te voldoen aan de eisen die het ministerie van Financiën stelt, omdat bijvoorbeeld een probleemanalyse en alternatieven ontbreken. Er is nader onderzoek nodig naar baggervolumes, baggerprijzen, leefbaarheidsbaten en de wensen van recreanten. In het BO MIRT hebben we er weer over gesproken met de regio, want die heeft dit project ook geadopteerd. Er is afgesproken dat we de resterende onderzoeksvragen, kansen en alternatieven scherp in beeld moeten krijgen om ons een afgewogen bestuurlijk oordeel te kunnen vormen over de benodigde vervolgstappen.

Wij hebben dus bijgedragen aan de haalbaarheidsstudie. Er is geen financiering voor de gebiedsontwikkeling voor Holwerd aan Zee geregeld. Dat doe je natuurlijk pas nadat je het besluit hebt genomen om dat te gaan doen. Dan is ook de vraag wie dat gaat doen. Wel dragen we bij aan bijvoorbeeld de proceskosten. Daar hebben de leden Hachchi en Jacobi naar gevraagd. Er is een financiële bijdrage geleverd aan de haalbaarheidsstudie, zoals ik al zei. Er is een bijdrage geleverd aan de second opinion voor de mkba. Dat heeft de staf van de Deltacommissaris gedaan. We gaan nu bijdragen aan de proceskosten voor het MIRT-onderzoek. Stakeholders, provincie Friesland, het Wetterskip Fryslân en de ministeries van EZ en IenM dragen ieder €25.000 bij. De provincie heeft nog toegezegd om de Stichting Holwerd aan Zee te ondersteunen met een subsidie om haar in staat te stellen een bijdrage aan het MIRT-onderzoek te leveren. Ik denk dus dat men vrij goed bediend is op dat vlak. Ik hoor van mevrouw Jacobi naast mij dat zij deze week iets anders heeft gehoord, maar dit is de informatie die ik heb gekregen. Mocht die niet kloppen, dan hoor ik dat gaarne.”

Voor iedereen die het 111 pagina’s tellende concept verslag wil nalezen:

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/im/meer