Friese projecten ruim bedeeld met rijksgeld

november 17, 2018

Het kabinet trekt 25 miljoen euro uit voor versterking van de economische structuur in het noordoosten van Fryslân en de uitvoering van het project Holwerd aan Zee. Daarnaast kan de provinciale landbouw rekenen op een deel van de tien miljoen rijksgeld voor de drie noordelijke provincies om te komen tot een vorm van landbouw met meer oog voor de natuur.

Dat werd gisteren duidelijk bij de toekenning van de eerste ronde van de zogeheten regiodeals. Gedeputeerde Sander de Rouwe is meer dan tevreden met de aangekondigde miljoenen. ,,Er was vijftig miljoen euro beschikbaar voor de noordelijke provincies. Met het geld dat nu toegezegd is, komen we uit op het dubbele van waar wij op gerekend hadden”, zegt De Rouwe.

Het gaat wel om cofinanciering. De komende maanden is het zaak voor provincie, gemeenten en betrokkenen om minimaal net zoveel geld als het rijk heeft toebedeeld te reserveren voor de projecten. Ook moeten plannen verder worden uitgewerkt. ,,Het initiatief ligt nu bij Holwerd aan Zee, de regio Noordoost-Fryslân en de mensen die werken aan landbouwprojecten met meer oog voor de natuur.”

Zo moet de versterking van de economische structuur van Noordoost-Fryslân met het project Holwerd aan Zee worden samengevoegd tot één regiodeal. Met dit laatste project moet het dorp aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen en moet er een verbinding komen van het binnenwater met de Waddenzee.

,,Het is een uitdaging om dit in de economische structuurversterking onder te brengen”, zegt wethouder Jelle Boerema (VVD) van Kollumerland die de regie heeft over de regiodeal. ,,Maar er zijn een aantal aanknopingspunten, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme.”

Het is nog niet bekend hoeveel geld er van de 25 miljoen precies naar Holwerd aan Zee gaat. In het kabinetsbesluit staat dat het in ieder geval vijf miljoen moet zijn. De eerste fase van het project aan het wad kost in totaal zestig miljoen. ,,In geweldige opstekker”, zegt Marco Verbeek, secretaris van de stichting Holwerd aan Zee. ,,Wy sille mei koarten yn petear oer it totaalbedrach dat wy fanút de regiodeal krije kinne.”

Drie van acht projecten
De provincie Fryslân had voor acht projecten ondersteuning gevraagd uit de nu beschikbare pot van 200 miljoen euro. In totaal zal het kabinet 950 miljoen besteden aan de regiodeals via zogeheten Regio Enveloppen. Voor deze tranche met geld waren landelijk 88 plannen ingediend, twaalf ontvangen er geld.

Dat er nog vijf Friese regiodeals niet zijn gehonoreerd, betekent niet het einde van de plannen. ,,Alle acht deals zijn belangrijk voor ons. Dit is wat er nu duidelijk is, maar dat betekent niet dat de andere projecten niet doorgaan. Dit was het eerste deel van de 950 miljoen. Er komen nog meer mogelijkheden om in te schrijven”, zegt De Rouwe.

Foar de fakânsje binne der moasjes oannaam oer de stipe foar ús projekt, mar it is noch net wis of en hoefolle wy presys krije

Bij de projecten die nu buiten de boot vallen zijn onder andere de Watercampus Fryslân, de circulaire economie en de veenweidevisie. Bij dit laatste project is er ook een aanvraag ingediend voor de zogeheten Klimaatenvelop. Het is nog niet duidelijk wanneer het kabinet daarover beslist. Ook is nog niet bekend er een nieuwe kans komt op rijkssubsidie uit de Regio Envelop.

Meer geld voor Holwerd aan Zee
Voor het project Holwerd aan Zee komt nu dus zeker vijf miljoen beschikbaar. Eerder werd vanuit de provincie al tien miljoen toegezegd. Daarnaast verwacht de stichting vanuit de gemeente Noardeast-Fryslân drie tot vijf miljoen euro. ,,Foar de fakânsje binne der moasjes oannaam oer de stipe foar ús projekt, mar it is noch net wis of en hoefolle wy presys krije.” Ook werkt de stichting aan een aanvraag voor het Waddenfonds. ,,Wy hoopje ein folgjend jier de begrutting rûn te hawwen.”

De Rouwe geeft aan dat de provincie graag betrokken is bij de uitwerking van de concrete invulling van de regiodeals. In het voorjaar worden ze ondertekend. ,,Met een deel kunnen we dan al in 2019 aan de slag. 2020 is het jaar dat overal concreet invulling aan gegeven kan worden.”

Het rijk trok gisteren ook vijftien miljoen uit voor het verbeteren van het woon-, werk- en leefmilieu in noordelijk Flevoland. Centraal staat het ‘toekomstbestendig maken van het maritiem cluster rondom Urk’. Het betreft de haven, IJsselmeervisserij, innovatie en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Bron: Friesch Dagblad

“Kers op de taart en op de radar in Den Haag”

Gedeputeerde Kramer tijdens de persconferentie over de 25 miljoen uit de Regio-enveloppe.