Selecteer een pagina

Pijler 5:
Leefbaarheid

Holwerd aan Zee zorgt ervoor dat de op terpen gelegen dorpskern van Holwerd weer terug aan het water komt te liggen en de robuuste Holwerter Toer als lichtbaken in ere wordt hersteld.

Economische vormgeving aan de toekomst

Holwerd aan Zee zorgt ervoor dat de op terpen gelegen dorpskern van Holwerd weer terug aan het water komt te liggen en de robuuste Holwerter Toer als lichtbaken in ere wordt hersteld. Hierdoor krijgt Holwerd een nieuw gezicht aan de zee met een prachtige boulevard aan het water. Deze kwalitatieve impuls biedt talloze recreatieve mogelijkheden waarvan de bestaande dorpskern van Holwerd kan mee profiteren.

Uit de MKBA komt naar voren dat van het project ruim 10 miljoen euro aan leefbaarheidsbaten te verwachten zijn. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor mogelijke verschuiving van het recreatief aanbod en geven dus de netto meerwaarde aan.

Werkgelegenheid

De realisatie van Holwerd aan zee brengt nieuwe banen met zich mee. Voor de realisatie, maar ook nieuwe permanente banen in de recreatiesector, visserij, boot-reparaties e.a. Met name de potentie van de recreatiesector, maar ook de lokale voorzieningen zijn daarbij van belang. Ook voor de landbouwsector ontstaan nieuwe unieke mogelijkheden voor onder andere zilte teelten (zeewier kwekerij, schaaldieren) en agrotoerisme.

Gezien de werkloosheid in de regio levert iedere nieuwe baan een uitsparing van werkloosheidskosten op. Dit levert naast 1,5 miljoen euro extra bedrijvigheidsbaten, bijna 5 miljoen euro aan werkgelegenheidsbaten op.

Erfgoed

De impuls aan Holwerd zorgt voor waardevermeerdering en een betere verkoopbaarheid van onroerend goed in de regio. Zo wordt verpaupering en verlies monumentale en historisch waardevolle panden in Holwerd en omgeving tegen gegaan.

De erfgoedbaten komen voort uit waardestijging van bedrijfsgebouwen en herbestemde woningen. Daarnaast is er sprake van vereveningsbaten. Uit de MKBA blijkt dat de erfgoedbaten samen een baat van tegen de 5 miljoen euro genereren.

Voorts blijft dat bij een grotere groei van de recreatiesector ook de erfgoedbaten flink toe nemen, te weten van 5 miljoen euro bij 500 bedden, naar 23 miljoen euro bij 3.000 bedden.