Documenten

Allerlei documenten met een (in)directe link met Holwerd aan Zee.

Rapport SEW Aanvalsplan Krimp

In 2009 is bevolkingskrimp, mede door het Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk, stevig op de agenda gekomen in Nederland. Overal in Nederland vragen corporaties, gemeenten, provincies en andere partijen zich af hoe ze moet omgaan met krimp. Wat betekent dit financieel, ruimtelijk, organisatorisch en sociaal voor ons dorp?
De SEV is daarom op meerdere plekken in krimpregio’s aan de slag om samen met lokale partijen dit vraagstuk te onderzoeken en ook daadwerkelijk uit te voeren. Holwerd is één van die experimenteergebieden.

De SEV gaf samen met Thús Wonen, gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân opdracht om de PRC/ARCADIS-aanpak van een ontbouwingsplan uit te voeren voor Holwerd. Stichting Doarpswurk en Dorpsbelang Holwerd dachten intensief mee. Voor de SEV was dit een bijzondere en geslaagde aanpak. Bewoners die vanaf het begin af aan meedenken en dus zelf nadenken over de gevolgen van krimp en mogelijke oplossingen. Tijdens het proces is op basis van een analyse en krachtenveldanalyse een aantal scenario’s gemaakt: niets doen, twee varianten van een woondorp en twee varianten van een recreatief waddendorp. Alle scenario’s zijn getoetst op planologische, maar ook op financiële haalbaarheid. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft inzicht in de vraag wat krimp gaat kosten en wat de voorstellen uit de scenario’s kunnen opleveren.

Krimp kost geld, blijkt uit het Aanvalsplan krimp Holwerd. Niets doen, leidt tot veel waardeverlies qua vastgoed, maar ook qua ruimtelijke kwaliteit. Het is wel mogelijk om met slimmere ingrepen het waardeverlies in krimpgebieden te beperken. Voor een waddendorp als Holwerd kan men zowel vraaggericht (extra toerisme aantrekken) als aanbodgericht (uit de markt halen van woningen) te werk gaan. Ontbouwen lijkt voor Holwerd onvermijdelijk.

Uit deze MKBA blijkt dat als er geen extra ingrepen komen in Holwerd, er tussen nu en 2030 ruim 23 miljoen euro aan waarde verloren gaat door afname van de ruimtelijke kwaliteit, door afname van de toeristische en dagelijkse bestedingen en door leegstaande woningen. Als er niet wordt ingegrepen, zal er een overschot van circa 150 woningen zijn, waardoor Holwerd in een neerwaartse spiraal komt van economische, sociale en fysieke problemen. Uitvoering van (onderdelen) van een aantal concepten zorgt voor een financiële zachte landing. Het verzacht het waardeverlies aanmerkelijk. Afhankelijk van het scenario scheelt dit 1 tot 16 miljoen euro ten opzicht van het
nulscenario.

In het Aanvalsplan krimp Holwerd zijn scenario’s ruimtelijk verder uitgewerkt naar verschillende strategieën: consolideren, extensiveren, aanjagen, ontwikkelen, integreren, aanjagen en interesseren.
Krimp aanpakken is hiermee niet een kwestie van enkel slopen. Een goed ontbouwingsplan kent meerdere strategieën die zorgen voor een ruimtelijk-cultuurhistorisch-landschappelijk afgewogen krimpstrategie.

Lees hier het rapport SEV Aanvalsplan Krimp