Documenten

Allerlei documenten met een (in)directe link met Holwerd aan Zee.

Overzicht maatschappelijke kosten en baten

 

Rho adviseurs en Witteveen en Bos hebben de maatschappelijke kosten-baten analyse voor Holwerd aan Zee voorbereid en uitgevoerd volgens de gebruikelijke spelregels in Nederland. Bij het berekenen van de maatschappelijke meerwaarde is met uiteenlopende scenario’s en varianten gewerkt om een goed en gedegen beeld te krijgen van de mogelijke bandbreedte van de resultaten. Zowel de financiële als de niet-financiële baten tellen mee in de berekening. Verschuiving van baten (zoals werkgelegeheid of nieuwe voorzieningen) zijn niet meegenomen in de weergegeven baten.

 

Naast het inzichtelijk maken van de maatschappelijke netto meerwaarde heeft de MKBA ook een belangrijke rol bij het verfijnen van het project vanuit efficiënt doelbereik.

 

Uit de MKBA voor Holwerd aan Zee blijkt een grote potentie voor het project om maatschappelijke meerwaarde te genereren. De baten voortkomend uit besparing op baggerkosten vormen een belangrijke pijler voor een positief saldo. Daarnaast vormen de omvang van de verblijfsrecreatie en projectkosten sterk bepalende parameters. Onderstaand de rekentabel met eerste resultaten. Hierop zijn vanwege de onzekerheidsmarges in dit stadium van het project in de MKBA uiteenlopende varianten uitgewerkt.

 

Opbouw van kosten, baten, saldo en ratio van Holwerd aan Zee

(contante waarden in miljoenen euro’s bij een discontovoet van 5,5 over een periode van 100 jaar, prijs-peil 2014)

Kosten
Aanleg 148,14
Onderhoud 26,56
Communicatie & planvorming 2,33
Totaal der kosten 177,03

 

Baten

Recreatiebaten (dag- en verblijfs) 3,03
Leefbaarheidbaten (behoud voorzieningen) 10,66
Besparingen waterbeheer & natuur 164,76
Erfgoedbaten (leegstand & vererving) 4,76
Ecosysteembaten (vererving, waterberging & sportvis-sen) 6,43
Bedrijvigheidbaten (bootreparatie & visserij) 1,47
Werkgelegenheidsbaten (idem) 4,89
Totaal der baten 195,99

 

Saldo

 

18,96

Ratio 1,11