Delen op Pinterest

Vergadering Dorpsbelang met Holwerd aan Zee

1 april 2014

1 April 2014 hield dorpsbelang weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze keer voor het eerst in de nieuwe MFA. De vergadering die om half acht begon werd door ruim 95 leden bijgewoond. Voorzitter Hessel Hiddema ging vlot door het officiële deel van de vergadering heen met het oog op de presentatie van het project "Holwerd aan zee" dat om half negen op de rol stond.

Als mededeling kon worden gemeld dat dorpsbelang het gebouwtje van de oude geldautomaat over zou kunnen nemen van de nieuwe eigenaar, de Rabobank, voor een symbolisch bedrag. De EHBO vereniging heeft voorgesteld om er een AED apparaat in onder te brengen, maar de kosten daarvan zijn erg hoog. De notulen en financiële stukken van dorpsbelang, activiteitencommissie en stichting Holwerter feest werden goed bevonden en de kascommissie werd bedankt voor hun werk. Daarna deden de verschillende woordvoerders van activiteitencommissie, stichting Holwerter feest, waddeninformatiecentrum Holwerd, multifunctionele accommodatie (MFA), project naar buiten Holwerd en de dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd (DOM) hun verslag. Bestuursverkiezing, Frans Fennema was aftredend en niet herkiesbaar. Frans heeft 8 jaar van het bestuur deel uitgemaakt en werd door de voorzitter voor zijn inzet voor het dorp bedankt. Er kon nog geen naam voor een nieuw bestuurslid genoemd worden.

Om 20:45 uur werd gestart met het tweede deel van de avond: "Holwerd aan zee". Dit trok nog een flink aantal extra bezoekers zodat de zaal helemaal werd gevuld met naar schatting 120 aanwezigen. Wethouder Pytsje de Graaf nam de opening voor haar rekening, waarna Theo Broersma en Marco Verbeek het verdere verhaal aan de hand van een prachtige beamerpresentatie hielden. Er werden beelden getoond van hoe ons dorp er over een aantal jaren uit zou kunnen zien als het project van de bouw van een sluis in de waddenzeedijk, een gemaal, binnendijkse haven aan de Fiskwei en doortrekken van de vaart doorgaat. Duidelijk is dat dit een zeer groot project is waar vele miljoenen mee zijn gemoeid. Men is in gesprek met vele partijen zoals Wetterskip Fryslân en de Provinsje Fryslân. Waarschijnlijk zal in de loop van 2015 duidelijk kunnen worden of de intentie er is om het project realiseerbaar te laten worden. Burgemeester Marga Waanders sloot de presentatie en de avond af door het uitspreken van haar waardering voor wat tot nu toe al vanuit "de mienskip" in ons dorp is bereikt.

 

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën