Jaaroverzicht Holwerd aan Zee

december 29, 2015

Holwerd aan Zee beleeft een dynamisch jaar

In 2015 heeft Holwerd aan Zee (verder HaZ) opnieuw behoorlijk in de schijnwerpers gestaan. Het jaar is in februari goed begonnen met het bezoek aan minister Schultz van Haegen en het symposium in het MFA. En hier is het niet bij gebleven. Integendeel. HaZ is het tweede jaar van het bestaan van de werkgroep verder uitgegroeid tot een gezamenlijke ambitie van ‘shareholders’. Inmiddels hebben diverse partijen zich gemeld om HaZ verder uit te bouwen tot een volwaardig programma. Een programma met aandacht voor waterveiligheid, recreatie, natuur, onderwijs, kunst en cultuur en nog veel meer. En het einde is nog niet in zicht.

Wat nu volgt is een selectie van hoogtepunten en koppelkansen. In willekeurige volgorde, gerubriceerd en met de wetenschap onmogelijk volledig te kunnen zijn na zo’n dynamisch jaar. Kijk voor een chronologisch overzicht op www.holwerdaanzee.nl/nieuws/ of op volg HaZ op Twitter @Holwerdaanzee.

Belangrijke gesprekken

3 februari dit jaar was het gesprek met minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De minister was zeer positief over HaZ en de activiteiten van de werkgroep. Door de werkgroep in contact te brengen met één van haar topambtenaren, is de eerste stap gezet om HaZ op de landelijke investeringsagenda voor Infra Ruimte en Transport te krijgen. Ook wel MIRT genoemd.

In maart was de Commissaris van de Koning John Jorritsma op bezoek in Holwerd aan Zee. Diep onder de indruk bood de CdK zijn hulp aan om het project in bestuurlijke gremia onder de aandacht te brengen.

Ook de gesprekken met de Topsector water en de Taskforce Deltatechnologie zijn de werkgroep goed bijgebleven. Met name vanwege de toegezegde hulp en de uitspraak dat HaZ in de toekomst kan worden gezien als internationaal Icoonproject voor waterbouwend Nederland.

Iemand die in dit kader ook zeker van belang is, is Henk Ovink. Henk Ovink is door de ministers Schultz van Haegen, Ploumen en Kamp benoemd tot Nederlands eerste Watergezant en thematisch ambassadeur om de internationale waterambitie van Nederland te vermarkten. Het gesprek met de Watergezant was veelbelovend en krijgt een vervolg in 2016.

Dit geldt ook voor het gesprek dat de werkgroep had met Rotterdam2025, met als doel om HaZ te verbinden met de Wereldtentoonstelling die in 2025 naar verwachting naar Nederland komt.

In december was het gesprek met voormalig gedeputeerde Marc Jager over de rol van HaZ in het Open Planproces Vaargeul Holwerd – Ameland. HaZ is onder de aandacht gebracht als integrale middellange termijn oplossing om de bereikbaarheid van Ameland te garanderen, waar ecologie en economie van zullen profiteren.

HaZ op de MIRT agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)

Dat HaZ serieus wordt opgepakt blijkt ook uit de bestuurlijke gesprekken tussen de ministeries van I&M en EZ, de provincie, gemeente, Wetterskip, Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de werkgroep. Deze stuurgroep is belast met het MIRT proces. In november is het MIRT onderzoek gestart. Dit is de eerste stap richting mogelijke realisatie van HaZ. Rapportage volgt eind 2016.

Den Haag omarmt Holwerd aan Zee

Eind november was HaZ onderwerp van gesprek tijdens het Rondtafelgesprek van de Commissie Infrastructuur & Milieu. Dit op verzoek van Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Wassila Hachchi (D66). De missie om HaZ onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer is met dit rondetafelgesprek prima geslaagd. “Wie eenmaal in het MIRT komt, komt er nooit meer vanaf”, zo stelt voorzitter Tjeerd van Dekken van het Rondetafelgesprek. De LC kopt treffend: “Den Haag omarmt Holwerd aan Zee”. De door Lutz Jacobi aangeboden lunch in Perscentrum Nieuwspoort was een perfecte afsluiter van een memorabele ochtend in Den Haag. Misschien dat de informele en ‘ontwapende sfeer’ (J) tijdens het Rondetafelgesprek hier ook aan bijgedragen heeft.

HaZ kwam in december opnieuw aan bod in de Tweede Kamer tijdens het Wetgevingsoverleg Water. Dit keer in aanwezigheid van de minister. Volgens minister Schultz van Haegen past HaZ prima in het nieuwe waterbeleid van het Rijk.

Symposia en andere bijeenkomsten mmv de werkgroep Holwerd aan Zee

Hoogtepunt is uiteraard het geslaagde symposium HaZ in februari. Centraal stonden de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de voorlopige uitkomsten van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. In het haalbaarheidsonderzoek is HaZ als potentieel haalbaar project beoordeeld. Aan het einde van het symposium riep Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, op om gezamenlijk te komen tot een concreet actieplan om het project daadwerkelijk te realiseren. Deze oproep werd door bestuurders, beleidsmakers, politici, pers, wetenschappers, ondernemers en niet te vergeten inwoners van Holwerd e.o. met applaus onderschreven. Belangstelling in totaal: ca. 500 personen.

Tijdens het symposium is de website www.HolwerdaanZee.nl gepresenteerd en online gegaan. Een Sterc staaltje werk. En dan doelen we niet alleen op bouwer ervan uit Surhuisterveen. #Holwerdaanzee was op Twitter een paar uur nr.9 trending hashtag in Nederland.

In juni was HaZ onderdeel van de internationale North Sea Region conferentie . De film ‘Holwerd aan Zee in twee minuten’, voor de gelegenheid vertaald in ‘BBC English’, werd vertoond voor de conferentiegangers. Daarnaast is een pitch verzorgd tijdens een van de workshops. En dan was er nog aandacht voor HaZ tijdens de Admiraliteitsdagen (RaboNight), de toneelvoorstelling in het slik ‘De Oorsprong’ van BUOG, het Waddencafé in Hotel café De Klok van de Waddenacademie, de bijeenkomst van Platform31 in de Concertzaal in Groningen en de werkconferentie Cultuur- en Natuurroute UNESCO in Harlingen.

In juni was ook het seminar Sense of Place III ‘Realising the impossible, art in public landscape’. Met HaZ als openingspresentatie en met grote posters in het kerkje op het Groene Strand, zichtbaar voor alle Oerolgangers. Het seminar ging vooraf aan de officiële opening van het Oerol festival waar de werkgroep als genodigde aanwezig was.

De presentatie van het haalbaarheidsonderzoek voor Hotel Holwerd was in oktober. Tijdens een goedbezochte infobijeenkomst in het MFA bleek dat Hotel Holwerd commercieel een kansrijk project is dat tegelijkertijd het cultuurhistorisch beschermd dorpsgezicht beschermt. Voorwaarde is wel dat het project gesubsidieerd wordt.

Oktober was ook de maand van het 50jarig jubileum van de Waddenvereniging. Deels gevierd in Holwerd aan Zee, inclusief overnachting bij Holwerters thuis. Dit was tevens een mooie start van Hotel Holwerd. De vijftigste verjaardag werd gevierd samen met 200 bewoners uit het waddengebied, wetenschappers, bestuurders en leden. De gasten van de Waddenvereniging werden in Holwerd getrakteerd op een gezellige avondwandeling, muziek en nog veel meer. Joop Mulder van Oerol vat het op Twitter als volgt samen: “Holwerd maakt van het jubileum van de Waddenvereniging een familiedag ! Heerlijk , gastvrij Holwerd !”

In november was HaZ onderdeel van de jaarlijkse Waterbouwdag, de dag van waterbouwend Nederland, en niet te vergeten het LC debat over krimp. Met presentaties van Marco Verbeek. Tijdens deze bijeenkomst sprak minister Stef Blok zich positief uit over HaZ en gaf aan dat hij HaZ ‘mee zou nemen naar Den Haag’ als voorbeeld hoe om te gaan met krimp.

Als afsluiter is HaZ geselecteerd als voorbeeldproject voor de Toekomstagenda van Nederland. Dit zijn projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van de toekomst. HaZ is één van de 12 projecten die geselecteerd zijn uit 114 inzendingen. Reden voor het vakblad S+RO om de komende tijd extra aandacht te schenken aan HaZ.

Onderwijs en kennisinstellingen, HaZ als Living Lab

De belangstelling binnen het onderwijs voor Holwerd aan Zee blijkt enorm. Vier HBO instellingen in Noord-Nederland, universiteiten van Groningen, Delft en Wageningen en HBO instellingen elders in Nederland hebben HaZ in 2015 betrokken bij opdrachten, stages en afstudeeropdrachten.

Ook MBO leerlingen in Leeuwarden zijn actief voor Holwerd aan Zee. In oktober heeft de werkgroep meer dan 72 opdrachten geformuleerd waar studenten uit kunnen kiezen. Dit krijgt in februari 2016 een vervolg. Dan beginnen wederom ca. 51 TU Delft en InHolland studenten aan een opdracht voor Holwerd aan Zee.

De eerste onderzoeksresultaten zijn ook al zichtbaar. Zo heeft Jelte van den Broek, bachelor student Sociale geografie en Planologie van de RUG een studie gedaan naar de kansen voor Holwerd aan Zee in relatie tot de Waddeneilanden. Zijn conclusie is duidelijk: “Samenwerking maakt kustplaats en eiland sterker.”

Eind 2015 is tevens met een verkenning gestart om de onderwijsrelatie met Denemarken Duitsland verder uit te werken. Internationale samenwerking is erg interessant voor HaZ. Dat bleek ook tijdens de NHL Neptune dagen toen Nederlandse, Finse en Russische studenten hun aan de slag gingen met HaZ.

(Social) Media

Lokale, regionale en landelijke dagbladen hebben in 2015 uitgebreid aandacht besteed aan HaZ. Digitaal en op papier. Het Friesch Dagblad kopt ‘radicale ingreep of terugdraaien van eerdere keuzes’, de LC: “Holwerd wil toeristen in historisch centrum”. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden.

Ook landelijke dagbladen als de Telegraaf, het Financieel Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, de Trouw en de NRC hebben paginagrote stukken geschreven. En artikelen van 2 pagina’s waren eerder regel dan uitzondering. Het Financieel dagblad heeft HaZ zelfs op de voorpagina gezet en kopt: “Terpdorp Holwerd raakt in positieve spiraal”.

En dan was er nog het themanummer van Noorderbreedte over Zilte Vitaliteit, een stuk in Cobouw en het artikel van Ruimtevolk dat veelvuldig is geretweet richting duizenden volgers.

Niet alleen de schrijvende pers had aandacht voor HaZ. HaZ was ook meerdere keren op de regionale én landelijke TV. Zo was de FryslânDok documentaire van Eelke Lok ook te zien op NPO2. En onlangs was HaZ één van de items in het programma Hallo Nederland van Omroep Max op NPO2.

Daarnaast stond HaZ in de NOS Headlines en was over HaZ te horen in het Radio 538 Nieuws. Ook Coen Swijnenberg van 538 (>190.000 volgers) noemt HaZ in een van z’n tweets. En hij was niet enige. Het bericht op de NOS (meer dan 560.000 volgers) is veelvuldig geretweet naar een ontelbaar aantal volgers. Al gaat het niet altijd om het aantal volgers. Het is ook goed dat HaZ via Twitter (@Holwerdaanzee, @MOAconcept of @JanSineZijlstra) op de voet gevolgd wordt door de media en de voor HaZ belangrijke politici, (recreatie)ondernemers, hoogleraren, shareholders, bewoners etc etc.

Holwerd aan Zee in belangrijke documenten

2015 is ook het jaar dat HaZ wordt beschreven in belangrijke rapporten. Soms spontaan, maar meestal met een beetje hulp van de werkgroep. Zo wordt HaZ genoemd als inspiratieproject in de ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’ van het ministerie van EZ. In het coalitieakkoord van de provincie Fryslân 2015 – 2019 staat: “We vinden het initiatief Holwerd aan Zee een indrukwekkend voorbeeld van initiatief van onderop.” Daarnaast wordt HaZ samen met andere belangrijke ontwikkelingen beschreven en geborgd in het concept Natura2000 Beheerplan Waddenzee.

Uitgebreider komt HaZ terug in het rapport van de Kennistafel Baggeren van de het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie. De voorzitter van de kennistafel, prof. dr. Ir. Pier Vellinga, vat HaZ in de Tweede Kamer als volgt samen: “Ik kan u garanderen dat het werkt.” Op basis van de zeer positieve uitkomst van de Kennistafel Baggeren is de MKBA nogmaals doorgerekend en deels herschreven. De herschreven en definitieve versie is te vinden op onze site. Klik hier