De samenwerkende partijen die werken aan Holwerd aan Zee streven we naar een integraal ontwerp dat zoveel mogelijk aansluit op het systeem van de Wadden en met positieve effecten op de natuur binnen- en buitendijks. Ook de economische mogelijkheden en de bevaarbaarheid zijn belangrijke aspecten in dit ontwerp. In samenwerking met een aantal onderzoeksbureaus onderzoeken we of de natuurvariant, waarover de stuurgroep eerder besloten heeft, haalbaar en uitvoerbaar is.

Om het dorp en andere belangstellenden voor Holwerd aan Zee te informeren over dit proces, is 4 oktober jl. een korte bijpraatsessie geweest in MFA De Ynset aan de Morgenzon. Daarnaast zijn de diverse achterbannen van de partners van Holwerd aan Zee op de hoogte gebracht via een informerende brief.

Tijdens de bijpraatsessie met het dorp is uitgelegd dat er diverse inhoudelijke expertsessies worden georganiseerd om de nog openstaande vragen te beantwoorden voor de ‘Waddenvariant’ van Holwerd aan Zee. Dit is de natuurvariant die beter aansluit op het systeem van de Wadden, met een extra plus op de natuur, zonder de balans tussen economie en ecologie uit het oog te verliezen (inclusief de bevaarbaarheid en met slib als kans). Zo zijn er meerdere expertmeetings geweest over een meer natuurlijke invulling van het buitendijkse deel inclusief geulenstelsel door de kwelder, een bijpassende bevaarbare doorgang in de zeedijk, en de recreatieve invulling van het dorp Holwerd zelf.

Stap voor stap komen de mogelijkheden van een meer dynamisch natuurlijk systeem – passend bij de Waddenzee – steeds beter in beeld. Voor de miljoenen (trek)vogels en migrerende vissen is dit goed nieuws. Tegelijk worden nieuwe kansen zichtbaar voor natuur, door bijvoorbeeld het verjongen van de kwelders buitendijks, extra voedselrijke slikkige oevers, het vergroten van het broedeiland en nieuwe ideeën over recreatieve zonering aan de oost- en westkant bij Holwerd binnendijks.

In de komende weken zal de focus steeds meer komen te liggen bij het toetsen van de ideeën aan de praktijk. Bijvoorbeeld door inzet van de stroomgoot (praktijkproef met slib uit de kwelder) en aanvullende modelmatige berekeningen die nodig zijn voor bijvoorbeeld de vulcapaciteit en getijslag van het getijdenmeer, profielbreedtes, natuurvriendelijke taluds etc. Ook de bevaarbaarheid voor Wadvaarders is onderdeel van deze verdiepingsslag.

Voor het nuttig toepassen van slib in de landbouw en voor waterveiligheid, zien we het enthousiasme steeds verder toenemen. In de omgeving van Holwerd hebben zich drie belangstellende boeren aangemeld voor een proef op perceelniveau. Met de doelstelling in het achterhoofd om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken in Nederland, is slib als grondstof in potentie dus een enorme kans.

Overall conclusie op dit moment is dat de samenwerkende partijen nog steeds voldoende aanknopingspunten zien om vol in te zetten op Holwerd aan Zee in de natuurlijk bevaarbare Waddenvariant.

De informerende brief en een nadere toelichting per deelspoor is hier te vinden.